เรื่อง ความหมายและความเป็นมาของกราฟิก 1

เรื่อง
  
ความหมายและความเป็นมาของกราฟิก

          » ประวัติความเป็นมางของกราฟิก

          
» ความหมาย

          
» ประโยชน์ของวัสดุกราฟิก

          
» ประเภทของสื่อวัสดุกราฟิก

          
» วัสดุอุปกรณ์

              
» เครื่องเขียน

              
» สี

              
» กระดาษ

              
» อุปกรณ์การตัด

ประวัติความเป็นมา

          งานกราฟิก มีประวัติความเป็นมาตามหลักฐานในอดีต
เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักการขีดเขียน ขูด จารึกเป็นร่องรอย
ให้ปรากฏเป็นหลักฐาน
ในปัจจุบัน การออกแบบกราฟิกสมัยก่อนประวัติศาสตร์
จึงเป็นการเริ่มต้นการสื่อความหมายด้วยการวาดเขียน ให้ผู้อ่านตีความหมายได้

เรียกว่า Pictogram เช่นภาพคน ภาพสัตว์ ต้นไม้ ไว้บนผนังหรือบนเพดานถ้ำ
และมีการแกะสลักลงบนเขาสัตว์ กระดูกสัตว์
ซึ่งใช้วิธีการวาด
อย่างง่ายๆไม่มีรายละเอียดมาก

ต่อมาประมาณ 9000 ปี ก่อนคริสต์กาล ชาว Sumerien ในแคว้นเมโสโปเตเมีย
ได้เริ่มเขียนตัวอักษรรูปลิ่ม (Cuneiform) และตัวอักษร Hieroglyphic ของชาวอียิปต์
งานกราฟิกเริ่มได้รับการยอมรับมากขึ้น เมื่อได้คิดค้นกระดาษและวิธีการพิมพ์ ปี
ค.ศ.1440 Johann Gutenberg ชาวเยอรมัน ได้ประดิษฐ์เครื่องพิมพ์แบบตัวเรียง
ที่สามารถพิมพ์ได้หลายครั้ง ครั้งละจำนวนมากๆ

ในปี ค.ศ.1950 การออกแบบได้ชื่อว่าเป็น Typographical Style
เป็นการพัฒนาโดยนักออกแบบชาวสวิส
ได้นำวิธีการจัดวางตัวอักษรข้อความและภาพเป็นคอลัมภ์
มีการใช้ตารางช่วยให้อ่านง่ายมีความเป็นระเบียบ สวยงาม
มีการจัดแถวของข้อความแบบชิดขอบด้านหน้าและด้านหลังตรงเสมอกัน

ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา การออกแบบกราฟิก
ได้พัฒนาและขยายขอบเขตงานออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดอยู่แต่ในสิ่งพิมพ์เท่านั้น
โดยได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารอื่นๆเช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดิทัศน์
การถ่ายภาพ โปสเตอร์ การโฆษณา ฯลฯ

การออกแบบกราฟิกปัจจุบัน เป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำเร็จรูป
มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ ( Computer
Graphics ) มีโปรแกรมด้านการจัดพิมพ์ตัวอักษรที่นิยมกันมากคือ Microsoft Word
สามารถจัดเรียง วางรูปแบบ สร้างภาพ กราฟ แผนภูมิ จัดการและสร้างสรรค์ตัวอักษร
โปรแกรมอื่นๆที่สนับสนุนงานกราฟิกอีกมากมาย เช่น Adobe Photoshop / Illustrator /
PageMaker / CorelDraw / 3D Studio / LightWave 3D / AutoCad ฯลฯ
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมที่ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์งานกราฟิกบนเว็บ อีกมากเช่น Ulead
Cool / Animagic GIF / Banner Maker เป็นต้น

ปัจจุบันงานคอมพิวเตอร์กราฟิก จึงเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ
การออกแบบและสร้างสรรค์งานกราฟิกอย่างกว้างขวาง เนื่องจากให้ความสะดวก รวดเร็ว
แก้ไขงาน ทำซ้ำงานทำได้ง่าย ตลอดจนการสั่งพิมพ์
หรือบันทึกเพื่อการพกพาในรูปแบบอื่นๆได้หลายวิธี

2. ความหมาย

" กราฟิก " ( Graphic ) เป็นคำมาจากภาษากรีกว่า Graphikos
หมายถึงการเขียนภาพด้วยสีและเขียนภาพขาวดำ และคำว่า " Graphein "
มีความหมายทั้งการเขียนด้วยตัวหนังสือและการสื่อความหมายโดยการใช้เส้น
เมื่อรวมทั้งคำ Graphikos และ Graphein เข้าด้วยกันวัสดุกราฟิกจะหมายถึงวัสดุใด ๆ
ซึ่งแสดงความจริง แสดงความคิดอย่างชัดเจน โดยใช้ภาพวาด ภาพเขียน
และอักษรข้อความรวมกัน ภาพวาดอาจจะเป็น แผนภาพ ( Diagram ) ภาพสเก็ต ( Sketch )
หรือแผนสถิติ ( Graph ) หรืออาจเป็นคำที่ใช้เป็นหัวเรื่อง ( Title )
คำอธิบายเพิ่มเติมของแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ และภาพโฆษณา
อาจวาดเป็นการ์ตูนในรูปแบบหรือประเภทต่างๆ ภาพสเก็ต สัญลักษณ์ และภาพถ่าย
สามารถใช้เป็นวัสดุกราฟิกเพื่อสื่อความหมายในเรื่องราวที่แสดงข้อเท็จจริงต่าง ๆได้

วัสดุกราฟิกทางการศึกษา เป็นสื่อการสอนที่สื่อถึงเรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้เส้น
ภาพวาดและสัญลักษณ์ ที่ใกล้เคียงความเป็นจริง แทนคำพูดซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของแผนที่
แผนภาพ ภาพโฆษณา การ์ตูน และแผนสถิติ ฯลฯ

< TOP >

ประโยชน์ของวัสดุกราฟิก

วัสดุกราฟิกต่าง ๆ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

1.
ใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ทุกวิชา
โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและระดับของผู้เรียน 2.
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งนั้น ๆ ได้รวดเร็วกว่าใช้คำพูด ทำให้ประหยัดเวลาในการสอน
3. ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีส่วนร่วมและอยากเรียน 4.
ใช้ในการโน้มน้าวจิตใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น ภาพโฆษณา การโฆษณาสินค้า 5.
ใช้ในการจัดแสดงผลงาน หรือจัดนิทรรศการ 6. ใช้ในด้านเผยแพร่กิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงาน 7. ใช้ในการสร้างสรรค์ เปลี่ยนแปลงเจตคติ
และสร้างความเข้าใจอันดีภายในและภายนอกองค์กร

<
TOP >

การจำแนกประเภทของสื่อวัสดุกราฟิก

ในปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสาร ตำรา ในการเรียนการสอน
ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นิยมใช้สัญลักษณ์ทางกราฟิก( Graphic Symbols ) มาประกอบ
เพราะสัญลักษณ์เหล่านี้สามารถทำให้ผู้อ่านหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยเข้าใจเรื่องราวต่าง
ๆ ได้ชัดเจน รวดเร็ว และยังมีความสวยงามน่าสนใจ เช่นเครื่องหมายธนาคาร
จะติดไว้สูงๆบนหลังคามองเห็นได้ในระยะไกล

ในหนังสือ Audiovisual Materials ซึ่งเขียนโดย Wittich & Schuller
ได้แบ่งประเภทวัสดุกราฟิกไว้ดังนี้

1  

แผนสถิติ ( Graphs ) แบ่งออกเป็น

1.1  

แผนสถิติแบบเส้น ( Line Graphs )

1.2  

แผนสถิติแบบแท่ง ( Bar Graphs )

1.3  

แผนสถิติแบบวงกลม ( Circle or Pie Graphs )

1.4  

แผนสถิติแบบรูปภาพ ( Pictorial Graphs )

1.5  

แผนสถิติแบบพื้นที่ ( Area and Solid Figure Graphs
)

2  

แผนภาพ ( Diagrams )

3  

แผนภูมิ ( Charts )

1  

แผนภูมิแบบต้นไม้ ( Tree Charts )

2  

แผนภูมิแบบสายน้ำ ( Stream Charts )

3  

แผนภูมิแบบองค์การ ( Organization Charts )

4  

แผนภูมิแบบต่อเนื่อง ( Flow Charts )

5  

แผนภูมิแบบเปรียบเทียบ ( Comparision Charts )

6  

แผนภูมิแบบตาราง ( Tabular Charts )

7  

แผนภูมิแบบวิวัฒนาการ ( Experience Charts )

8  

แผนภูมิแบบอธิบายภาพ ( Achivement Charts
)

4  

ภาพโฆษณา ( Posters )

5  

การ์ตูน ( Cartoon ) นอกจากที่วิชทิช และชุลเลอร์ ได้จำแนกไว้ 6 ข้อแล้ว
ยังมีเพิ่มเติมอีกดังนี้

6  

ภาพวาด ( Drawing )

7  

ภาพถ่าย ( Photography )

8  

ภาพพิมพ์ ( Printing )

9  

สัญลักษณ์ ( Symbols
)


แหล่งข้อมูลอ้างอิง  http://zupoldee.t35.com/graphic.htm

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้เกี่ยวกับ ออกแบบนิเทศศิลป์(เอกสาร) คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s